سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام خمینی(ره) 
محقق 
 
 
محقق تاریخ و ترجمه زبان  
تدریس 
حوزه شهید صدوقی 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
مدرس 
1385/07/01 
1386/03/01 
-----